News Tag: M&A

XVIVO ingår avtal om att förvärva sin italienska distributör – säkrar en unik affärsmodell

  • 14:15

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Avionord S.r.l:s maskin- och perfusionsverksamhet (“Avionord M&P”), för en köpeskilling om maximalt 12,0 miljoner euro. Initial köpeskilling uppgår till maximalt 9,6 miljoner euro, varav cirka 40 procent av köpeskillingen betalas kontant och 60 procent betalas genom nyemitterade aktier i XVIVO, jämte en potentiell tilläggsköpeskilling om maximalt 2,4 miljoner euro att betalas under 2023. Fullföljandet av förvärvet förväntas ske i november 2022.

Read more

XVIVO enters into an agreement to acquire its Italian distributor – securing a unique business model

  • 14:15

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” or the “Company”) has today signed an agreement to acquire 100 percent of the shares in Avionord S.r.l.’s machine and perfusion business (“Avionord M&P”) for a purchase price amounting to a maximum of EUR 12.0 million. Initial purchase price amounts to maximum EUR 9.6 million, whereof approximately 40 percent will be paid in cash and 60 per cent by issuance of new shares in XVIVO, with an additional potential earn-out payment of maximum EUR 2.4 million to be paid out in 2023. Completion of the acquisition is expected to take place during November 2022.

Read more

XVIVO slutför förvärvet av Star Teams Inc.

  • 18:45

XVIVO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) har idag slutfört det förvärv av samtliga aktier i det amerikanska företaget för organhämtning, Star Teams Inc. (”Star Teams”) som XVIVO offentliggjorde den 28 oktober 2021.

Read more