News Tag: Corporate Action - Page 9

XVIVO has completed a private placement of shares

  • 06:30

The board of directors of Xvivo Perfusion AB (publ) (“Xvivo” or the “Company”) (NASDAQ OMX First North: XVIVO) has, pursuant to an authorization from the annual general meeting held on April 29, 2014, resolved to issue 1,950,000 new shares in Xvivo through a private placement directed to a group of qualified Swedish and international investors (the “Private Placement”). The Private Placement was announced on June 25, 2014 and was fully subscribed.

Read more

Xvivo genomför en riktad nyemission

  • 06:30

Xvivo Perfusion AB:s (publ) (“Xvivo” eller “Bolaget”) (NASDAQ OMX First North: XVIVO) styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 april 2014, beslutat att emittera totalt 1 950 000 nya aktier i Xvivo med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till en grupp svenska och internationella kvalificerade investerare (“Nyemissionen”). Nyemissionen aviserades den 25 juni 2014 och är nu fulltecknad.

Read more