News Tag: Other Corporate Information - Page 3

XVIVO tar viktiga steg i sin digitala transformationsresa i samarbete med världsledande Cleveland Clinic för att öka antalet framgångsrika lungtransplantationer

  • 06:00

XVIVO och Cleveland Clinic i USA har ingått ett partnerskap inom avancerad analys, XPS Live, där data insamlad från lungperfusioner utförda med XVIVOs XPS-maskiner används. Data från dessa lungperfusioner kommer analyseras som aggregerad data för att kunna ge betydelsefulla insikter inför en transplantation. Att avgöra om en så kallad marginell lunga kan accepteras för en transplantation är inte alltid självklart. Genom att skapa en datadriven modell kan kirurgiska team fatta informerade beslut, vilket i sin tur skapar möjligheter till att transplantera fler marginella lungor.

Read more

XVIVO to advance their digital transformation journey in partnership with the world-leading Cleveland Clinic to increase the number of successful lung transplants

  • 06:00

XVIVO and the Cleveland Clinic in the US have entered a partnership in advanced analytics, XPS Live, using lung perfusion data from XVIVO’s XPS machines. Extracted data from lung perfusion procedures will be analyzed as aggregated data to provide significant insights. Deciding if a marginal lung should be accepted for a transplant is not always obvious. By creating a data-driven model surgical teams can make better informed decisions, and in turn increase confidence in using more marginal lungs.

Read more

Statlig ersättning för lung- och levertransplantation i Nederländerna – resultat från kliniska prövningar med XVIVOs ledande teknologier har spelat en viktig roll

  • 06:00

Maskinperfusion av lungor och lever omfattas nu av statlig ersättning. Nederländerna har ett så kallat evidensbaserat sjukvårdssystem vilket betyder att om ett behandlingsalternativ visar sig vara fördelaktigt för patienter så kommer staten sannolikt att godkänna ersättning. Flertalet kliniska prövningar som har utförts av erkända sjukhus har fungerat som underlag till för det nederländska socialdepartementets beslut. XVIVOs teknologier för maskinperfusion användes i dessa kliniska prövningar.

Read more

Reimbursement established for lung and liver transplant in the Netherlands based on results from clinical trials with XVIVO’s leading technologies

  • 06:00

Machine perfusion for lungs and livers is now being reimbursed in the Dutch healthcare system. The Netherlands has a pronounced evidence-based healthcare system. Therefore, if a treatment option is proven beneficial for patients the government is likely to approve reimbursement. Several clinical trials conducted by world-renowned clinicians served as a foundation for the Dutch Ministry of Health’s decision. XVIVO’s technologies were used in those clinical trials.

Read more