News Tag: Swedish - Page 2

XVIVO Perfusions teckningsoptionsprogram 2020/2022

  • 05:30

Årsstämman i XVIXO Perfusion AB (publ) (”XVIVO”) den 31 mars 2020 beslutade att emittera högst 408 000 teckningsoptioner av serie 2020/2022 till anställda i XVIVO och XVIVOs svenska dotterbolag. Anmälningsperioden för teckning av teckningsoptioner löpte ut den 23 september 2020 och totalt tecknades 374 000 tecknings¬optioner.

Read more

XVIVO Perfusion har genomfört en riktad nyemission av 2 118 640 aktier till en teckningskurs om 236 kronor per aktie

  • 21:04

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Read more