News Tag: Swedish - Page 3

XVIVO presenterar strategi för 2023-2027 på kapitalmarknadsdagen

  • 05:30

Idag på XVIVOs digitala kapitalmarknadsdag kommer VD Dag Andersson och andra ledande befattningshavare presentera företagets strategi för att bli världsledande inom transplantationsindustrin. Under kommande femårsperiod kommer kommersialisering ske av hela XVIVOs produktportfölj, vilken består av produkter med potential att fullständigt förändra marknaden för organtransplantation. Samtidigt kommer man accelerera sin tillväxt ytterligare.

Read more

XVIVO har erhållit Breakthrough Device Designation från FDA för sin Liver Assist

  • 05:30

XVIVO har erhållit ett så kallat Breakthrough Device Designation från den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) för sin leverteknologi Liver Assist. Liver Assist är indikerad för syresatt maskinperfusion vid bevaring av donatorlever ex-vivo före transplantation. FDA:s Breakthrough Device Program har som mål att påskynda utvecklingen och prioritera den regulatoriska granskningen av vissa medicintekniska produkter vilka bedöms kunna ge effektivare behandling eller diagnos av livshotande eller irreversibelt försvagande sjukdomar eller tillstånd.

Read more

XVIVOs kapitalmarknadsdag 2022

  • 13:00

XVIVO bjuder in till en digital kapitalmarknadsdag den 21 september 2022. Dag Andersson, VD, och medlemmar från XVIVOs ledningsgrupp kommer att presentera företagets strategi, finansiell information och presentera sina senaste initiativ och momentum. Dr. David McGiffin, som är koordinerande prövare av den kliniska studien i Australien/Nya Zeeland, kommer att vara med som gästtalare. Han kommer att presentera sin erfarenhet av XVIVOs hjärtteknologi.

Read more

XVIVO ingår avtal om att förvärva sin italienska distributör – säkrar en unik affärsmodell

  • 14:15

XVIVO Perfusion AB (publ) (“XVIVO” eller ”Bolaget”) har idag tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Avionord S.r.l:s maskin- och perfusionsverksamhet (“Avionord M&P”), för en köpeskilling om maximalt 12,0 miljoner euro. Initial köpeskilling uppgår till maximalt 9,6 miljoner euro, varav cirka 40 procent av köpeskillingen betalas kontant och 60 procent betalas genom nyemitterade aktier i XVIVO, jämte en potentiell tilläggsköpeskilling om maximalt 2,4 miljoner euro att betalas under 2023. Fullföljandet av förvärvet förväntas ske i november 2022.

Read more